kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Çeqet

Çeqet sherbejne per likujdime pagesash te ndryshme individuale. 

Çeku Bankar

Eshte nje mjet pagese i shpejte, i cili ne baze te marreveshjes te lidhur midis bankave mund te behet i disponueshem nga banka perfituese brenda dites se leshimit ne rastet e pagesave te çeqeve ne Lek, apo kundrejt pageses nga banka korrespondente ne rastet e çeqeve ne valute. Ky çek leshohet nga banka emetuese me firmat e autorizuara te ndara sipas limiteve dhe eshte i garantuar per disponibilitetin e llogarise se urdheruesit. 

Çeku Personal

Keto çeqe leshohen per klientet qe kane llogari prane bankes UBA dhe perdoren nga urdheruesi i saj per te bere likuidime ndaj furnitoreve dhe te treteve. Keto çeqe mbajne gjithmone firmen dhe vulen e urdheruesit te llogarise.