kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Rreth Nesh

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE SH.A. (UBA Bank).

Nje shoqeri aksionere e regjistruar si person juridik me Vendimin Nr. 4315 date 13.05.1993 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Me NIPT: J91811004Q
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB

E licensuar nga Banka e Shqiperise me Licencen Nr. 03 date 11.01.1999 “Per te vepruar si Banke ne Republiken e Shqiperise”

LICENCA  NIPT-i Struktura organizative

UBA Bank, ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me Aneksin bashkelidhur Licences Nr. 03/1 e cila i lejon kryerjen e te gjitha veprimtarive bankare sipas percaktimit te nenit 4 te Ligjit Nr. 9662 date 18.12.2006 “Per bankat ne Republiken e Shqiperise” si dhe veprimtarite financiare si me poshte:

 1. Te gjitha format e huadhenies, duke perfshire edhe financimin per nevoja konsumatore dhe financimin me hipoteke;
 2. Qirane financiare;
 3. Te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, duke perfshire kartat e kreditit dhe te debitit, ceqet e udhetarit, ceqet bankare dhe kartat e pageses;
 4. Ofrimin e garancive;
 5. Tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valuator, ne nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte:
  • Instrumente te tregut te parase (ceqe, deftesa, certifikata te depozitave, etj.);
  • Kembim valutor;
  • Instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e norms se fitimit ne te ardhmen.
 6. Ofrimin e sherbimit te kasave te sigurimit;
 7. Sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara ne pikat 2 deri 6 si me siper.


Garancia e Depozitave

Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas Ligjit Nr. 53/2014 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar dhe banka jonë është anëtare e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD).