kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Bordi Drejtues

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA Bank) drejtohet nga Keshilli Drejtues dhe Drejtoria.

Keshilli Drejtues perbehet nga pese (6) anetaret e meposhtem: 

Z. Gokhan K. BOZKURT (Kryetar)

Z. Amer BUKVIC (Zv. Kryetar)

Znj. Emina SISIC (Anetar)

Z. Gazmend Haxhia (Anetar)

Z. Muhamed PRLJA, Drejtor i Pergjithshem dhe Perfaqesues Ligjor i UBA Bank.

Komiteti i Auditimit perbehet nga tre (3) anetaret e meposhtem: 

Znj. Emina SISIC

Zj. Albana Ferraj 

Znj. Joana Pano