BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE eshte e gatshme qe me stafin e saj te mire trajnuar dhe te kualifikuar si dhe me nje staf drejtues me eksperience te gjate bankare nderkombetare dhe lokale, t’ju ofroje nje pakete sherbimesh me standart te larte e mbeshtetur kjo edhe nga nje sistem i avancuar kompjuterik.

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE JU OFRON:

 • Hapjen e llogarive rrjedhese per Kompanine/Institucionin si dhe punonjesit tuaj, pa komision.
 • Hapjen e llogarive investuese 1, 3, 6, 12 dhe 24 mujore me norma perfitimi konkuruese ne treg dhe te negociueshme. Mund te shohim mundesine e nje depozite afatgjate 36-60 muaj bazuar ne kerkesen e tregut.
 • Terheqjen e fondeve nga llogarite tuaja apo te punonjesve tuaj, pa komision.
 • Pagesen e pagave te punonjesve tuaj, pa komision.
 • Kryerjen e pagesave per llogari te:
 1. Albtelekom (Rajoni 1 dhe Rajoni 2), Vodafone, AMC
 2. OSSH, Zona e Shperndarjes Elektrike
 3. Pagesat e tatim-taksave, Sigurimet Shoqerore dhe Shendetsore
 4. Dega e Doganes Tirane, Rinas, Durres, Shkoder
 5. Bashkia
 • Transferta lokale
 • Transferta nderkombetare sipas kushteve te punes se Bankes sone (bashkengjitur).
 1. Oferte per transfertat ne Itali (mberritja e plote e shumes deri ne 12,500 Euro), komisioni shtese vetem 5 Euro.
 2. Oferte per transfertat ne Gjermani (mberritja e plote e shumes), komisioni shtese vetem 7 Euro.
 3. Oferte per transfertat ne France dhe Finlande (mberritja e plote e shumes) komisioni shtese vetem 12 Euro.

 

 • Ceqe personale & bankare
 • Lehtesira per marrjen e kredive nga Kompania/Institucioni juaj si dhe per punonjesit tuaj (per biznes, shtepi, makine etj)
 • Operacione te kembimit valutor
 • Sherbim pagesash
 1. Jashte Shqiperise
 2. Brenda Shqiperise
 3. Pagesa RTGS
 4. Pagesa ne llogarite e Shtetit

 

 • Leter Kredi.
 • Leter Garanci.
 • Sherbime Financimi ndaj klienteve.
 1. Finance Tregtare
 2. Financim per blerje apartamenti
 3. Financim projektesh
 4. Financim per blerje makinePagesat
Banka e Bashkuar e Shqiperise ju ofron mundësinë e shlyerjes së disa lloje faturash dhe detyrimesh:


Pagesat e nevojshme dhe te detyrueshme
Prane BBSH mund te beni pagesa per institucione te ndryshme si:

Ujësjellës
Albtelecom
Telefoni Celulare, etj.
BBSH ofron mundësinë e shlyerjes edhe të një sër detyrimesh të tjera si:

Pagesat e Sigurimeve Shoqërore
Pagesat e Tatim-Taksave
Pagesat e Doganës
Detyrimet ndaj bashkisë , etj.
Duke ju siguruar per cilesi te larte si dhe sherbim profesional e te shpejte nga ana e punonjesve tane, shpresojme per nje bashkepunim te suksesshem ndermjet nesh.

Shërbime të tjera
Përveç shërbimeve dhe produkteve kryesore banka ofron edhe një sëre shërbimesh të tjera si:
Shërbime Cash
Urdhër transfertë periodike
Shërbimi Automatik i Faksit, etj...

Shërbime Cash
Ky shërbim nënkupton:
Depozitë Cash pranë sporteleve të Banka e Bashkuar e Shqiperise    
Tërheqje Cash nga llogaria

Urdhër Transfertë Periodike
Klientët mund të urdhërojnë kryerjen e transfertave të një shume fikse në mënyrë periodike, në datën e caktuar dhe llogarinë bankare respektive. Ky shërbim mund të përfitohet duke plotësuar Formularin për Urdhërin Periodik. Në formularin e aplikimit duhet të përcaktohet shuma e transfertës, periodiciteti dhe llogaria ku do të kreditohen fondet si dhe diskresioni i transaksionit (link Formulari). Për këtë shërbim mbahet komision, i cili debitohet nga llogaria e klientëve vetëm pasi Banka ekzekuton urdhër transfertën.

Per detaje mbi komisionet e aplikuara nga UBA, shkarko

Demo
 

Exchange Rates

Read More...

Demo
 

Deposit Calculator

Read More...

Demo
 

Financing Calculator

Read More...

Demo
 

Current Offers

Read More...

Address

Adress: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Postal Code 1023, PO Box 128,
Tirana,
E-mail: info@uba.com.al

Contact Us

UBA Locations