Çeqet

Çeqet sherbejne per likujdime pagesash te ndryshme biznesi. 

Çeku Bankar

Eshte nje mjet pagese i shpejte, i cili ne baze te marreveshjes te lidhur midis bankave mund te behet i disponueshem nga banka perfituese brenda dites se leshimit ne rastet e pagesave te çeqeve ne Lek, apo kundrejt pageses nga banka korrespondente ne rastet e çeqeve ne valute. Ky çek leshohet nga banka emetuese me firmat e autorizuara te ndara sipas limiteve dhe eshte i garantuar per disponibilitetin e llogarise se urdheruesit. 

Çeku Personal

Keto çeqe leshohen per klientet qe kane llogari prane bankes UBA dhe perdoren nga urdheruesi i saj per te bere likuidime ndaj furnitoreve dhe te treteve. Keto çeqe mbajne gjithmone firmen dhe vulen e urdheruesit te llogarise.

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA