Llogari Investuese me afat

Llogaria Investuese me afat ose ndryshe depozita me Afat Wakala, eshte nje marreveshje e lidhur ndermjet bankes dhe klientit per nje shume dhe afat te percaktuar. Per shumen e investuar, klienti perfiton normen e fitimit sipas shumes, afatit, monedhes dhe frekuences se kreditimit te fitimit te percaktuar ne kontraten e depozites.

 • Mundesi e larte fitimi, nepermjet DEPOZITES ME AFAT me norme te percaktuar!

   
  Depozita me Afat ose Depozita me Afat Wakala eshte nje marreveshje e lidhur ndermjet bankes dhe klientit per nje shume dhe afat te percaktuar. Per shumen e investuar, klienti perfiton normen e fitimit sipas shumes, afatit, monedhes dhe frekuences se kreditimit te fitimit te percaktuar ne kontraten e depozites.
   
  Kjo depozitë mund të hapet në monedhat LEK, EUR, USD.
   
  Me hapjen e depozites ju mund te zgjidhni opsionet ne dispozicion lidhur me: periudhen e deshiruar si me siper permendur, llogarine ne te cilen do kalohet fitimi, do te mund te percaktoni nese depozita do te rinovohet automatikisht apo do te kerkohet paraqitja juaj ne banke, si edhe do te mund te percaktoni rinovimin e vetem principalit apo rinovimin e principalit sebashku me fitimin e marre ne llogari.
   
  Depozitat jane te siguruara prane Agjencise se Sigurimit te Depozitave deri ne nivelin 2,500,000 LEK ose ekuivalentin ne monedhe te huaj, sipas dispozitave te ligjit nr. 53/2014, date 22.05.2014 "Per sigurimin e depozitave".
   
  Per me shume informacion ju lutem referojuni faqes zyrtare te internetit: www.asd.gov.al.

  Lista me Normat e Fitimit 15.05.2020 (Shkarko)

 • Investo, dhe perfito menjehere!

  Depozita me Afat Wakala me Prapagim te Perfitimit eshte nje marreveshje e lidhur ndermjet bankes dhe klientit per nje shume dhe afat te percaktuar, me marrjen e fitimit parapagim. Per shumen e investuar, klienti perfiton normen e fitimit me te pare sipas shumes, afatit, monedhes dhe fitimit te percaktuar ne kontraten e depozites. Kjo depozite mund te hapet ne monedhat Lek, EUR, USD.

  Me hapjen e depozites ju mund te zgjidhni periudhen e deshiruar sipas produktit. Ne afatin e caktuar te maturimit kerkohet paraqitja e klientit ne Banke. Kujdes: - Kjo Depozite nuk Rinovohet Automatikisht.

  Depozitat jane te siguruara prane Agjencise se Sigurimit te Depozitave deri ne nivelin 2,500,000 LEK ose ekuivalentin ne monedhe te huaj, sipas dispozitave te ligjit nr. 53/2014, date 22.05.2014 "Per sigurimin e depozitave".

  Per me shume informacion ju lutem referojuni faqes zyrtare te internetit: http://asd.gov.al/sq/kreu/.

  Me depoziten me afat wakala, me parapagim te perfitimit, ju mund te manaxhoni nevojat tuaja imediate!

  Normat Anticipativi 07.03.2019 (Shkarko)

 • Planifikon te kursesh per nje ndodhi te veçante?Mbase je duke menduar per Hajj? Fillo kurse per endrren tende!

   

  Depozita Hajj Wakala me Afat eshte nje marreveshje e lidhur ndermjet bankes dhe klientit per nje shume dhe afat te percaktuar. Per shumen e investuar, klienti perfiton normen e fitimit sipas shumes, afatit, monedhes dhe frekuences se kreditimit te fitimit te percaktuar ne kontraten e depozites.

   

  Kjo depozite mund te hapet ne monedhat Lek, EUR, USD.

   

  Me hapjen e depozites ju mund te zgjidhni opsionet ne dispozicion lidhur me: periudhen e deshiruar si me siper permendur, llogarine ne te cilen do kalohet fitimi, do te mund te percaktoni nese depozita do te rinovohet automatikisht apo do te kerkohet paraqitja juaj ne banke, si edhe do te mund te percaktoni rinovimin e vetem principalit apo rinovimin e principalit sebashku me fitimin e marre ne llogari.

   

  Depozitat jane te siguruara prane Agjencise se Sigurimit te Depozitave deri ne nivelin 2,500,000 LEK ose ekuivalentin ne monedhe te huaj, sipas dispozitave te ligjit nr. 53/2014, date 22.05.2014 "Per sigurimin e depozitave".

   

  Per me shume informacion ju lutem referojuni faqes zyrtare te internetit: http://http://asd.gov.al/sq/kreu/

 • Depozita me afat WAKALA per Zakat

   

  Eshte nje marreveshje e lidhur ndermjet bankes dhe klientit per nje shume dhe afat te percaktuar. Per shumen e investuar, klienti merr fitimin sipas shumes, afatit, monedhes dhe frekuences se kreditimit te fitimit te percaktuar ne kontraten e depozites.

   

  Kjo depozite mund te hapet ne monedhat Lek, EUR, USD.

   

  Me hapjen e depozites ju mund te zgjidhni opsionet ne dispozicion lidhur me: periudhen e deshiruar si me siper permendur, llogarine ne te cilen do kalohet fitimi, do te mund te percaktoni nese depozita do te rinovohet automatikisht apo do te kerkohet paraqitja juaj ne banke, si edhe do te mund te percaktoni rinovimin e vetem principalit apo rinovimin e principalit sebashku me fitimin e marre ne llogari.

   

  Depozitat jane te siguruara prane Agjencise se Sigurimit te Depozitave deri ne nivelin 2,500,000 LEK ose ekuivalentin ne monedhe te huaj, sipas dispozitave te ligjit nr. 53/2014, date 22.05.2014 "Per sigurimin e depozitave".

   

  Per me shume informacion ju lutem referojuni faqes zyrtare te internetit: http://asd.gov.al/sq/kreu/

 • Depozita me Afat Wakala per femije

   

  Eshte nje marreveshje e lidhur ndermjet bankes dhe klientit per nje shume dhe afat te percaktuar. Per shumen e investuar, klienti perfitonnormen e fitimit sipas shumes, afatit, monedhes dhe frekuences se kreditimit te perfitimit te percaktuar ne kontraten e depozites.

   

  Kjo depozite mund te hapet ne monedhat Lek, EUR, USD.

   

  Me hapjen e depozites ju mund te zgjidhni opsionet ne dispozicion lidhur me: periudhen e deshiruar si me siper permendur, llogarine ne te cilen do kalohet fitimi, do te mund te percaktoni nese depozita do te rinovohet automatikisht apo do te kerkohet paraqitja juaj ne banke, si edhe do te mund te percaktoni rinovimin e vetem principalit apo rinovimin e principalit sebashku me fitimin e marre ne llogari.

   

  Depozitat jane te siguruara prane Agjencise se Sigurimit te Depozitave deri ne nivelin 2,500,000 LEK ose ekuivalentin ne monedhe te huaj, sipas dispozitave te ligjit nr. 53/2014, date 22.05.2014 "Per sigurimin e depozitave".

   

  Per me shume informacion ju lutem referojuni faqes zyrtare te internetit: http://asd.gov.al/sq/kreu/.

Pagat

Duke patur nje llogari rrjedhese prane UBA Bank, ju mund te MERRNI PAGEN tuaj.

Ju garantojme:

- KREDITIM te shpejte dhe te besueshem te PAGES suaj PA KOMISION;

- TERHEQJE e PAGES nga llogaria juaj NE ÇDO MOMENT, SHPEJT dhe PA KOMISION.

Çeqet

Çeqet sherbejne per likujdime pagesash te ndryshme individuale. 

Çeku Bankar

Eshte nje mjet pagese i shpejte, i cili ne baze te marreveshjes te lidhur midis bankave mund te behet i disponueshem nga banka perfituese brenda dites se leshimit ne rastet e pagesave te çeqeve ne Lek, apo kundrejt pageses nga banka korrespondente ne rastet e çeqeve ne valute. Ky çek leshohet nga banka emetuese me firmat e autorizuara te ndara sipas limiteve dhe eshte i garantuar per disponibilitetin e llogarise se urdheruesit. 

Çeku Personal

Keto çeqe leshohen per klientet qe kane llogari prane bankes UBA dhe perdoren nga urdheruesi i saj per te bere likuidime ndaj furnitoreve dhe te treteve. Keto çeqe mbajne gjithmone firmen dhe vulen e urdheruesit te llogarise.

 

Kushtet e Punes

Te nderuar kliente te UBA Bank, per nje transparence dhe kujdes ndaj jush po ju paraqesim  si me poshte “Kushtet e Punes” ne fuqi:

 • Lista e Produkteve, Sherbimeve & Cmimet per Individe (Shkarko)
 • Kushtet e Pergjithshme (Shkarko)

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA