Financime


Tani eshte çasti i ofertave me te mira nga UBA Bank, per te pasur gjithçka qe deshiron.

Me kenaqesi JU informojme se se fundmi Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA Bank) ka lançuar produktet me te reja te financimit, te pergatitura posaçerisht per klientet e saj individe.

Ne jemi te ndergjegjshem qe nevojat tuaja financiare ndyshojne me kalimin e kohes, dhe shpesh jane te paparashikuara, ndaj si me poshte ju prezantojme me produktet e financimit qe do JU japin zgjidhje te menjehershme dhe te qendrueshme kerkesave tuaja.


  • SHPENZIME te PAPARASHIKUARA?

     
    UBA BANK ju ofron fonde shtese fale produktit te saj te financimit "Overdraft", me kushtet lehtesuese si me poshte:
     
    Kusht:                 
    Te ardhura mujore te rregullta te kredituara ne llogarine rrjedhese.
     
    Monedha:                 
    • LEK, EURO.
     
    Shuma Maksimale:      
    • Deri ne tre (3) paga mujore (per çdo punonjes).
     
    Koha e aprovimit:        
    • Me kerkese te klientit, overdraft do te jete i disponueshem brenda 24 oreve. 
     
    Shtyrja e Overdraftit:  
    • Banka do te aprovoje automatikisht overdraftin e ri pas 12 muajsh, nese jane verifikuar te ardhura mujore te rregullta te kredituara ne llogarine rrjedhese.
     
    Perfituesit:    
    • Te gjithe klientet te cilet marrin pagen ne llogarine e tyre rrjedhese prane UBA Bank.    
     
     

    Informacioni Parakontraktor

  • UBA Financim per Nevoja Konsumatore

    Permbushni nevojat tuaja, me produktin me te ri te financimit per individe.

    Ju mund te aplikoni per:

    Qellimi:
    • Blerje e pajisjeve  elektronike, te mobiljeve etj.

    Shuma maksimale:       
    • EUR 7,500/USD 7,500/LEK 1,000,000.

    Periudha maksimale:   
    • Deri ne 5 vite.

    Perfitimet:
    • Norma te arsyeshme fitimi;
    • Proçedura te shpejta miratimi;
    • Ju perfitoni 1% zbritje, nese paguani rregullisht kestet mujore, pergjate gjithe periudhes se financimit.

    Dokumentacioni i kerkuar: 
    • Dokument Identifikimi per klientin dhe garantuesin;
    • Çertifikate familjare e tre muajve te fundit;          
    • Dokumentacion vertetues i te ardhurave per klientin dhe garantuesin;
    • Kopje e librezes se energjise elektrike;
    • Dokumenta qe kerkohen nga legjislacioni ne fuqi.

    Shenim: Banka ka te drejte t’i kerkoje klientit dokumenta shtese, te konsideruara si te nevojshme per vleresimin e klientit.  

    Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi  apo te na vizitoni ne  degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise (UBA Bank).

    Informacioni Parakontraktor

  • UBA Financim me Cash Kolateral (Depozite)

    Permbushni nevojat tuaja imediate apo te paparashikuara!
     
    Qellimi i ketij produkti konsiston ne ofrimin e nje financimi afat shkurter ose afatmesem, i disponueshem per te gjithe klientet e UBA Bank, te cilet zoterojne Llogari Depozite me Afat, e cila do te perdoret si kolateral ne momentin e financimit per nevojat e tyre imediate dhe/ose te paparashikuara.
     
    Karakteristikat kryesore:
     
    Norma e Fitimit:
    2% mbi llogarine Wakala depozite me afat.
     
    Afati:
    Deri ne 5 vite.
     
    Rastet kur financimi eshte ne monedhe tjeter nga ajo e depozites:
    • kur monedha eshte e  njejte, depozita duhet te jete 110% e shumes se financimit; 
    • kur monedha eshte e ndryshme, depozita duhet te jete 125% e shumes se financimit.
     
    Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi apo te na vizitoni ne degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise UBA Bank).
     

    Informacioni Parakontraktor

  • UBA Financim per Blerje Shtepie/Blerje e Kredise per Blerje Shtepie

    Permbushni nevojat tuaja, me produktin me te ri te financimit per individe. 
     
    Ju mund te aplikoni per:
     
    Qellimi:
    • Blerje, ndertim ose ri-ndertim shtepie;
    • “Blerje e detyrimit nga bankat e tjera per blerje, ndertim ose rindertim te shtepise”.
     
    Shuma maksimale:
    • EUR 150,000/USD 150,000/LEK 20,000,000.
     
    Periudha maksimale:
    • Deri ne 15 vite.
     
    Pjesemarrja maksimale e Bankes:
    • Deri ne 90% te vleres se shtepise. 
     
    Blerje e kredise:
    • Financimi per blerje te detyrimit te mbetur nga bankat e tjera, perfshin blerjen e kredise per “blerje shtepie”, qe perben 70% te financimit.
     
    Perfitimet:
    • Norma te arsyeshme fitimi;
    • Financim me partneritet;
    • Proçedura te shpejta miratimi;
    • Ju perfitoni 1% zbritje nese paguani rregullisht kestet mujore, pergjate gjithe periudhes se financimit.
     
    Dokumentacioni i kerkuar: 
    • Dokument Identifikimi per klientin dhe garantuesin;
    • Çertifikate familjare e tre muajve te fundit;          
    • Dokumentacion vertetues i te ardhurave per klientin dhe garantuesin;
    • Çertifikata ose vertetime pronesie te diteve te fundit per kolateralin, me genplanin bashkengjitur dhe kartelen e prones; dokument qe verteton se prona eshte e lire aktualisht;
    • Dokumenta pronesie per pronen qe do te blihet; 
    • Dokumenta qe kerkohen nga legjislacioni ne fuqi.
     
    Shenim: Banka ka te drejte t’i kerkoje klientit dokumenta shtese, te konsideruara si te nevojshme per vleresimin e klientit. 

    Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi apo te na vizitoni ne degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise UBA Bank).

    Informacioni Parakontraktor

  • UBA Financim per rimodelim shtepie/Blerje e kredise per rimodelim shtepie.

    Permbushni nevojat tuaja, me produktin me te ri te financimit per individe.
     
    Ju mund te aplikoni per:
     
    Qellimi:
    • Rimodelim shtepie;
    • “Blerje e detyrimit nga bankat e tjera, per rimodelim shtepie”.
     
    Shuma maksimale:
    • EUR 35,000/USD 35,000/LEK 5,000,000.
     
    Periudha maksimale:
    • Deri ne 10 vite.
     
    Pjesemarrja maksimale e Bankes:
    • Deri ne 90% te vleres se shtepise. 
     
    Blerje e kredise:
    • Financimi per blerje te detyrimit te mbetur nga bankat e tjera, perfshin blerjen e kredise per “blerje shtepie”, e cila perben 70% te financimit.
     
    Perfitimet:
    • Norma te arsyeshme te fitimit;
    • Financim me partneritet;
    • Proçedura te shpejta miratimi;
    • Ju perfitoni 1% zbritje, nese paguani rregullisht kestet mujore, pergjate gjithe periudhes se financimit.
     
    Dokumentacioni i kerkuar: 
    • Dokument Identifikimi per klientin dhe garantuesin;
    • Çertifikate familjare e tre muajve te fundit;          
    • Dokumentacion vertetues i te ardhurave per klientin dhe garantuesin;
    • Çertifikata ose vertetime pronesie te diteve te fundit per kolateralin, me genplanin bashkengjitur dhe kartelen e prones; dokument qe verteton se prona eshte e lire aktualisht;
    • Preventiv te puneve qe parashikohen te kryhen;
    • Dokumenta pronesie per pronen qe do te blihet/rimodelohet/ndertohet;
    • Dokumenta qe kerkohen nga legjislacioni ne fuqi.
     
    Shenim: Banka ka te drejte t’i kerkoje klientit dokumenta shtese, te konsideruara si te nevojshme per vleresimin e klientit. 
     
    Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi  apo te na vizitoni ne degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise UBA Bank). 
     

    Informacioni Parakontraktor

  • UBA Financim me Hipoteke

    Permbushni nevojat tuaja, me produktin me te ri te financimit per individe. 
     
    Ju mund te aplikoni per:
     
    Qellimi:
    • Blerje apartament, dyqan, vile, toke;
    • Rindertim i nje prone ekzistuese;
    • Pagesa detyrimesh te ndryshme.
     
    Shuma maksimale:
    • EUR 150,000/USD 150,000/LEK 20,000,000.
     
    Periudha maksimale:
    • Deri ne 15 vite.
     
    Pjesemarrja maksimale e Bankes:
    • Deri ne 90% te vleres se pasurise se paluajtshme. 
     
    Perfitimet:
    • Norma te arsyeshme te fitimit;
    • Financim me partneritet;
    • Proçedura te shpejta miratimi;
    • Ju perfitoni 1% zbritje, nese paguani rregullisht kestet mujore, pergjate gjithe periudhes se financimit.
     
    Dokumentacioni i kerkuar: 
    • Dokument Identifikimi per klientin dhe garantuesin;
    • Çertifikate familjare e tre muajve te fundit;          
    • Dokumentacion vertetues i te ardhurave per klientin dhe garantuesin;
    • Çertifikata ose vertetime pronesie te diteve te fundit per kolateralin, me genplanin bashkengjitur dhe kartelen e prones; dokument qe verteton se prona eshte e lire aktualisht;
    • Dokumenta pronesie per pronen qe do te blihet/rimodelohet/ndertohet;
    • Dokumenta qe kerkohen nga legjislacioni ne fuqi.
     
    Shenim: Banka ka te drejte t’i kerkoje klientit dokumenta shtese, te konsideruara si te nevojshme per vleresimin e klientit. 

    Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi  apo te na vizitoni ne  degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise (UBA Bank).

    Informacioni Parakontraktor

  • A NUK ESHTE ME E LEHTE KUR PAGUAN VETEM NJE KEST?

    Me financimin per individe nga UBA Bank, te gjithe kestet mujore i paguan ne nje te vetem.

    Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA Bank), se fundmi ka vene ne dispozicion te klienteve te saj produktin e financimit "Blerje Kredie (detyrim i mbetur) per kategorine individe.

    Si me poshte paraqiten llojet e ketij financimi:
    - Blerje e kredise per "Blerje Shtepie";
    - Blerje e kredise per "Rimodelim shtepie";
    - Detyrime te tjera.

    Financimi per blerje te detyrimit te mbetur nga bankat e tjera, perfshin blerjen e kredise per “blerje shtepie apo per rimodelim shtepie”, qe perben 70% te financimit.

    Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi  apo te na vizitoni ne degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise UBA Bank).

  • UBA FINANCIM PER BLERJE MAKINE

    Permbushni nevojat tuaja, me produktin me te ri te financimit per individe.

    Ju mund te aplikoni per:

    Qellimi:
    • Blerje makine te re, ose te perdorur.

    Shuma maksimale:
    • EUR 35,000/USD 35,000/LEK 5,000,000.

    Periudha maksimale:
    • Deri ne 5 vite.

    Pjesemarrja e klientit:
    • Minimum 20% te vleres se makines.

    Perfitimet:
    • Norma te arsyeshme te fitimit;
    • Financim me partneritet;
    • Proçedura te shpejta miratimi;
    • Ju perfitoni 1% zbritje, nese paguani rregullisht kestet mujore, pergjate gjithe periudhes se financimit.

    Dokumentacioni i kerkuar: 
    • Dokument Identifikimi per klientin dhe garantuesin;
    • Çertifikate familjare e tre muajve te fundit;          
    • Dokumentacion vertetues i te ardhurave per klientin dhe garantuesin;
    • Kopje e librezes se energjise elektrike;
    • Kopje e lejes se qarkullimit;
    • Oferta per blerjen e makines;
    • Dokumenta qe kerkohen nga legjislacioni ne fuqi.

    Shenim: Banka ka te drejte t’i kerkoje klientit dokumenta shtese, te konsideruara si te nevojshme per vleresimin e klientit. 

    Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi apo te na vizitoni ne degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise (UBA Bank).

    Informacioni Parakontraktor

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA