Prona në shitje!

Cilat janë gjërat që po kërkoni vërtet në pronën tuaj të ardhshme? Krijoni një listë dëshirash me veçoritë e tyre, nga ato që sfidojnë tregun deri tek ato më të bukurat, më pas në përputhje me këtë do të renditen rezultatet e kërkimit të pronës tuaj. Është kaq e thjeshtë.

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT 1 PËR:

Sende të Luajtshme me të dhënat e treguara në Deklaratën Noteriale Nr.repertori: 5130, Nr.koleksioni: 2002, datë 02.11.2021, si dhe në Proces-Verbalin për Inventarizimin e sendeve të luajtshme datë 11.05.2022, siç janë: makineri selmac, makineri stampimi, makineri Zeta Mac, etj (që janë me Nr.rendor 38), si dhe sendi i luajtshëm i llojit Presë, OLYMPIA T.20 V.&B (BORDO 17), ka vlerën 9,600 (nëntë mijë e gjashtëqind) Euro ose 1,152,000 ( një milion e njëqind e pesëdhjetë e dy mijë) Lekë.

Ankandi do të zhvillohet më datë 09.08.2022, Ora 16:00, pranë Zyrës së Përmbarimit Privat “ASTREA” shpk, me adresë: Rruga “Muhedin Llagami”, Kompleksi Square 21, Kulla Nr.4, Kati 11, Ap.3 Tiranë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni cel.0696334695 email: sherbimipermbarimorastrea@gmail.com.

Pronat në Tiranë

Are, me sip.2250 m2, me nr.pasurie 162/47, vol.7, faqe 62, ZK 3974, e ndodhur ne Picar, Tirane

Contact us now

Are, me sip.1750 m2, me nr.pasurie 183/20, vol.7, faqe 65, ZK 3974, e ndodhur ne Picar, Tirane

Contact us now

Njesi e pershtashme per zhvillim biznesi, me Sip 32 m2, qe ndodhet ne, Rrugen “Teodor Rusvelt”, Zones Kadastrale 3292, me nr. pasurie 106/79-N 4, volum 18, faqe 209. Selite, Komuna e Farkes, Tirane

Contact us now

Apartament me siperfaqje 44.6 m2, me nr. pasurie 7/149+1-8, Vol. 16, Faqe 66, ZK 8140, i ndodhur ne Rr. “Arkitekt Kasemi”, ne katin e trete teknik te Pallatit 15/1, Sh. 1, Ap. 8, afer Brrylit, Tirane

Contact us now

Pronat në Vlorë

Fabrika e perpunimit te lekureve me gjithe makinerite e saj. Ndertese trekateshe me siperfaqe baze 832 m2 dhe bashke me Truallin me siperfaqe 832 m2.  Me rregjister hipotekor Nr. 158/3, Volumi 3, Faqe 37, ne Zonen Kadastrale 2929, Peshkepi, Vlore

Contact us now

Pronat në Shkodër

Godine 3 kate, e perbere nga kati perdhe me Sip 333 m 2, kati i pare Sip 284 m2, kati i dyte Sip 413 m2 dhe trualli nen te. Rr. Qemal Draçini, Shkoder

Contact us now

Pronat në Durrës

Apartament, me sip. 95 m2, me nr.pasurie 4/239+1-AE, ZK 8514, ne L. Skenderbej, Durres

Contact us now

Kjo pronë është shitur!

Njesi me siperfaqe 54.2 m2, pasuria me nr. 4/239-NC1, Volumi 20, Faqe 22, ZK 8514, qe eshte dyqani C1, kati 1, Rr. “Skenderbej”, Durres

Contact us now

Njesi me siperfaqe 128.7 m2, pasuria me nr. 4/239-NE1, Volumi 20, Faqe 24, ZK 8514, qe eshte dyqani E1, kati 1, Rr. “Skenderbej”, Durres

Contact us now

Njesi me siperfaqe 63.3 m2, pasuria me nr. 4/239-NB1, Volumi 20, Faqe 21, ZK 8514, qe eshte dyqani B1, kati 1, Rr. “Skenderbej”, Durres

Contact us now

Njesi me siperfaqe 34 m2, pasuria me nr. 4/239-B3, Volumi 19, Faqe 298, ZK 8514, qe eshte dyqani B3, Rr. “Skenderbej”, Durres

Contact us now

Njesi me siperfaqe 29 m2, pasuria me nr. 4/239-B7, Volumi 19, Faqe 242, ZK 8514, qe eshte dyqani B7, Rr. “Skenderbej”, Durres

Contact us now

Toke are me siperfaqe 1,500 m2, pasuria me nr. 575/222, Volumi 14, Faqe 166, ZK 3385. Shkallnur, Durres

Contact us now

Toke ullishte me siperfaqe 2,125 m2, pasuria me nr. 578/96, Volumi 7, Faqe 79, ZK 3385, ne Shkallnur, Durres

Contact us now

Toke ullishte me siperfaqe 600m2, pasuria me nr. 578/133, Volumi 12, Faqe 221, ZK 3385, ne Shkallnur, Durres

Contact us now

Pronat në Fier

Truall + Ndertese 2 kateshe, me sip.300 m2, me nr.pasurie 7/244, vol.19, faqe 115, Lagja 15 Tetori, ish magazinat e grumbullimit, zona kadastrale 8533,  Fier

Contact us now

Njesi, kat nentoke, me sip. 810.2 m2, nr. pasurie 8/82-B1, Z.K 8531. e ndodhur ne Lagja “Kryengritja e Fierit”, Fier

Contact us now

Njesi me sip. 276 m2, nr.pasurie 8/268, Z.K 8531. e ndodhur ne Lagja “Kryengritja e Fierit”, Fier

Contact us now

Truall + ndertese me sip. totale 333 m2, nga te cilat 240 m2 ndertese, nr.pasurie 8/48, vol.14, faqe 134, Z.K 2890, Patos – Fier

Contact us now

Are me sip.5096 m2, me nr.pasurie 29/10-N1, vol.4, faqe 53 ZK 2636, Mbrostar- Fier

Contact us now

Toke (me perberje Bituminoze) me Sip 12.000 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 213/1, Volumi 9, Faqe 147, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier

Contact us now

Toke me Sip 5.900 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 508/1, Volumi 9, Faqe 152, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier. (Toke me perberje Bituminoze)

Contact us now

Toke me Sip 9.300 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 216/1, Volumi 9, Faqe 145, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos–Fier. (Toke me perberje Bituminoze)

Contact us now

Toke me Sip 6.100 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 483/1, Volumi 9, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier. (Toke me perberje Bituminoze)

Contact us now