Aksioneret

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE SH.A. (BBSH)

SHOQERI AKSIONERE, e regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me Strukturen e Aksionereve dhe Kapitalit te paguar si vijon:

 

 

No.

Names of Shareholders

Country

Percentage of participation

       

1

EUROSIG SH.A.

Albania

51.02%

2

Islamic Development Bank

K.S.A.

42.20%

3

Ithmaar Bank B.S.C.

Bahrain

4.30%

4

Saudi Brothers Commercial Co.

K.S.A.

0.54%

5

Individuals

K.S.A.

1.94%

 

T o t a l

 

100.00%

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA