Aksioneret

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE SH.A. (BBSH)

SHOQERI AKSIONERE, e regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me Strukturen e Aksionereve dhe Kapitalit te paguar si vijon:

Nr. Aksioneret Pjesemarrja (%)         Vendi
1 Islamic Development Bank 72.204% M.A.S
2 EUROSIG SH.A 16.685% Shqipëri
3 Ithmaar Bank B.S.C. 4.303% Bahrein
4 Dallah Albaraka Holding Co 2.151% Bahrein
5 Të tjerë 4.657% M.A.S

 

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA