kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Aksioneret

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE SH.A. (BBSH)

SHOQERI AKSIONERE, e regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me Strukturen e Aksionereve dhe Kapitalit te paguar si vijon:

Nr. Aksioneret Pjesemarrja (%)         Vendi
1 Islamic Development Bank 86.70% Arabia Saudite
2 Ithmaar Bank B.S.C. 4.63% Bahrain
3 DallahAlbaraka Holding Co 2.32% Bahrain
4 Business Focuss SDN BHD 1.47% Malajzia
5 Saudi Brothers Commercial Co. 0.58% Arabia Saudite
6 Te tjere 4.30% Arabia Saudite

 

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA