Bordi Drejtues

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA Bank) drejtohet nga Keshilli Drejtues dhe Drejtoria.

Keshilli Drejtues përbëhet nga pesë (5) anëtaret e mëposhtëm:

  1. Areef SULEMAN (Kryetar)
  2. Amer BUKVIC (Zv. Kryetar)
  3. Emina SISIC (Anëtar)
  4. Muhamad AL-MIDANI (Anëtar)
  5. Mateo SPAHO (Anëtar)

Drejtor i Përgjithshem dhe Përfaqësues Ligjor i BBSH:

  • Amel KOVACEVIC

Komiteti i Auditimit përbëhet nga tre (3) anëtarët e mëposhtëm: 

  1. Emina SISIC
  2. Muhamad Al-Midani
  3. Albana Ferraj 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA