Bordi Drejtues

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA Bank) drejtohet nga Keshilli Drejtues dhe Drejtoria.

Keshilli Drejtues përbëhet nga pesë (5) anëtaret e mëposhtëm:

Z. Gokhan K. BOZKURT (Kryetar)

Z. Amer BUKVIC (Zv. Kryetar)

Znj. Emina SISIC (Anetar)

Z. Mohamed MIDANI (Anetar)

Z. Areef SULEMAN (Anetar)

Drejtor i Përgjithshem dhe Përfaqësues Ligjor i BBSH:

Z. Muhamed PRLJA

Komiteti i Auditimit përbëhet nga tre (3) anëtarët e mëposhtëm: 

Znj. Emina SISIC

Znj. Albana FERRAJ

Znj. Joana PANO

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA