Pasqyrat Financiare

RAPORTE AUDITIMI

Raport Auditimi 2020 (Shkarko)

Raport Auditimi 2019 (Shkarko)

Raport Auditimi 2018 (Shkarko)

Raport Auditimi 2017 (Shkarko)

Raport Auditimi 2016 (Shkarko)

Raport Auditimi 2015 (Shkarko)

Raport Auditimi 2014 (Shkarko) 

Raport Auditimi 2013 (Shkarko)

Raport Auditimi 2012 (Shkarko) 

Raport Auditimi 2011 (Shkarko)

Raport Auditimi 2010 (Shkarko)

Raport Auditimi 2009 (Shkarko)

Raport Auditimi 2008 (Shkarko)

Raport Auditimi 2007 (Shkarko)

Raport Auditimi 2006 (Shkarko) 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA