Thesari

Banka e Bashkuar e Shqiperise realizon tregetimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valutor, ne nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte:

  • Instrumente te tregut te parase (çeqe, deftesa, çertifikata te depozitave, etj.);
  • Kembime valutore;
  • Instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e interesit ne te ardhmen.

UBA Bank, ofron gjithashtu sherbime keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e permendura si me siper.

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA