Arkëtar – Dega Vlorë

Closing on: May 19, 2024

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

• Siguron qe klientet te perfitojne sherbimin e kerkuar ne kohe dhe me cilesi te larte ne perputhje me rregullat dhe procedurat e bankes nga stafi i sherbimit.
• Vepron me ndershmeri, objektivitet dhe kujdes ne kryerjen e detyrave dhe pergjegjesive te ngarkuara
• Tregon kujdes ne trajtimin e informacionit te marre gjate ushtrimit te detyrave te ngarkuara si edhe ruan konfidencialitetin e informacionit.
• Qendron i informuar ne lidhje me gamen e produkteve, paketave dhe sherbimeve te ofruara nga Banka. I sugjeron klienteve te cilet paraqiten ne arke, per produkte dhe sherbime te tjera te pershtatshme per nevojat e tyre.
• I sherben klientit me cilesi dhe eficense, per cdo sherbim te kerkuar prej tij dhe e orienton drejt kanaleve alternative, sipas objektivave dhe fokusit te bankes.
• Sigurohet te realizoje objektivat individuale te lidhur me shitjen dhe sherbimin ndaj klientit si edhe te kontribuoje ne realizimin e objektivave te Deges ne teresi.
• Eshte pergjegjes per administrimin dhe perpunimin e cash-it ne arken personale, perfshire hapjen, mbylljen sipas manualit te arkes.
• Trajton te gjitha transaksionet e lidhura me cash-in per klientet sipas procedurave perkatese duke trajtuar me saktesi dokumentacionin e nevojshem, ekzekutimin ne sistem dhe cash-in perkates.
• Eshte pergjegjes per kontrollin dhe ruajtjen e dokumentacionit perkates dhe secalin product apo transaksion te kryer, ne perputhje me rregulloret ne fuqi.
• Sigurohet qe te gjitha transaksionet e hedhura ne sistem jane te njeta me dokumentacionin justifikues perkates.
• Menaxhon dhe arshivon sipas rregullave dhe procedurave te percaktuara nga banka, dokumentacionin e transaksione te kryera prej tij.
• I kushton rendesi te vecante identifikimit te klientit (dokumenti I identifikimit, neshkrimit, etj) ne kuader te kryerjes se transaksioneve bankare.
• Eshte I informuar mbi tiparet dalluese te kartmonedhave vendase dhe te huaja qe pranon banka dhe zbaton procedurat ne fuqi ne rastet e karmonedhave fallco, te demtuara etj.
• I kushton rendesi aspekteve te sigurise ne punen ne arke, pergjegjesive per çelesa, kode, mbrojtjes ne raste te tentativave per grabitje etj.
• Ne raste konstatimi te dhenave ne arke ne fund te dites, zbaton procedurat ne fuqi per identifikimin, rregjistrimin, mbylljen etj te diferencave ne arke.
• Ruan konfidencialitetin dhe vigjilencen gjate dhe jashte orarit te punes.


INDIKATORËT E VLERËSIMIT:

 • Komunikim i shkelqyer ndaj klientit.
 • Arritje e objektivit individual lidhur me kriteret e percaktuara.
 • Referim klientesh te rinj ne banke.
 • Referim klientesh qe perfundojne ne shitje te finalizuar.
 • Perputhshmeri te plote me politikat dhe strategjite e bankes.
 • Reagim i shpejte ndaj kerkesave dhe ankesave.
 • Moskonstatime te gabimeve operacionale si edhe diferenca me para-ne.


KËRKESAT PËR POZICIONIN:

 1. Diplome Universitare ne fushen Ekonomike, ose ne fusha te ngjashme me te.
 2. Minimumi 1 vjet pune ne pozicion te ngjashem.
 3. Integritet i larte personal.
 4. Eksperianca te meparshme ne trajtimin e cash-it konsiderohet avantazh, por nuk perben kusht.
 5. Aftesi te forta komunikuese dhe shitje.
 6. I pergjegjshem, i vemendshem, korrekt dhe i sakte.
 7. Aftesi shume te mira per te bashkevepruar ne grup.
 8. Njohuri te mira te gjuhes angeze dhe kompjuterike.

Të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë CV e tyre dhe letrën e motivimit në adresën e e-mailit [email protected]. Ju bëjmë me dije që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë. Afati i fundit i aplikimit 19 Maj, 2024.

 

Application Type: Vacancy Application
Job Type: Full Time

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx