Drejtor Dege – Dega Vlorë

Expired on: Jun 3, 2024

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM:

Drejtori Degës është përgjegjës për administrimin, operacionet e efektshme ditore dhe ofrimin e shërbimeve të plota në degë, duke përfshirë operacionet, kreditimin, shitjen e produkteve, shërbimin ndaj klientit, dhe sigurinë dhe sigurinë sipas objektivave dhe rregullave të Bankës në fuqi.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITE KRYESORE:

 • Eshte pergjegjesi kryesor per koordinimin e punes ne dege, me qellim realizimin e objektivave te bankes, te vendosura per degen.
 • Eshte pergjegjes per zhvillimin e stafit dhe orientimin e tyre te lidhura me objektivat dhe fokusin e bankes.
 • Siguron ndertimi e nje strategjie per arritjen e planit te biznesit te bankes ne termat e rritjes dhe cilesise, ne perputhshmeri te plote me politikat dhe strategjite e bankes.
 • Drejton komitetin e kredise ne Dege, sipas nivelit te aprovimit dhe ne perputhje me politikat e institucionit.
 • Udheheq dhe suporton stafin e Deges per te siguruar se puna e tyre eshte ne perputhje me standartin e bankes ne sherbim, shitje dhe perputhshmerine operacionale.
 • Organizon mbledhje periodike me stafin per te garantuar planifikimin ne nivelin e duhur me sherbimet bankare, produktet dhe procedurat e bankes dhe performancen.
 • Merr pjese ne meyre aktive ne mbledhje te e bankes dhe kontribuon me ide per permiresimin e proceseve, procedurave dhe efektivitietin e deges.
 • Mbikqyr dhe vlereson stafin me qellim dhenie feedback, identifikon nevojat per trajnim dhe propozon plane konkrete per zhvillimin e kapaciteteve profesionale te stafit.
 • Respekton Politiken e vleresimit te performance dhe eshte pergjegjes per vleresimin e punonjesve ne varesine direkte.
 • Mbeshtet veprimet operacionale te deges duke kryer kontrollin dhe autorizimin e veprimeve ne systemin informatic qe ka banka, ne perputhje me nivelin e autorizimit.
 • Siguron kryerjen e kontrolleve spontane te arkave individuale dhe /ose arkes kryesore sipas percaktimeve te manualit te arkes. Sherben si person kontakti per eskalimin te probleme operacionale qe mund te lindin ne Dege dhe qe nuk zgjidhen nga drejtuesi I operacioneve, si dhe ndjek personalisht zgjidhjen e tyre ne zbatim te rregullave dhe procedurave te miratura te bankes.
 • Pergatit dhe dergon raporte specifike ne Departamente e Drejtorise ne perputhje me kerkesat dhe procedurat ne fuqi.
 • Vepron si promovues dhe tejcues i vlerave dhe imazhit te institucionit.
 • Eshte person pergjegjes ne rang Dege ne lidhje me zbatimin e standarteve te bankes per PPP&FT. Te siguroje qe komunikimi me stafin ne lidhje me cdo ceshtje te PPP&FT te jete I plote, I qarte formal (me email) duke respektuar standartin e komunikimit me email me njesine e AML.
 • Eshte pergjegjes per zbatimin e procesit te monitorimit te anomalive te evidentuara ne transaksionet bankare ne Dege dhe raportin e tyre ne njesine e AMLl ne Zyrat Qendrore. Eshte pergjegjes per monotorimin e kontrollin e Deges ne lidhje me respetimin e standarteve te kerkuara, vecanerisht me klientet me risk te larte(perfshire kategorizimin e tyre) dhe /ose vigjelence te zgjeruar te percaktuar nga ssutemet automatike te bankes, manuali I PPP&FT dhe dispozitat ligjore ne fuqi apo kerkesat e njesise per ceshtjet e PPP&FT.
 • Duhet te tregoje kujdes per zbatimin e standardeve me te larta per te mbrojtur banken dhe reputacionin e saj nga keqe perdorimi per pastrim parash dhe/ose financim mashtrimi apo aktivitete te tjera te paligjshme
 • Eshte pergjegjes per ndjekjen dhe zbatimin e procedurave te sigurise na stafi I deges perkatese.

KËRKESAT PËR POZICIONIN:

 • Diplome Universitare ne Fakultetin e Administrim Biznes, Ekonomik, ose te tjera te lidhura me fushen.
 • – Minimumi 5 vjet pune ne sektorin bankar, preferohet eksperience drejtuese e meparshme.
 • – Aftesi te shkelqyera organizative menaxhuese dhe kordinuese.
 • – Njohuri shume te mira ne operacioneve bankare
 • – Aftesi te forta komunikuese verbale te shkruara analitike dhe nderpersonale.
 • – Aftesi drejtuese dhe motivuese per stafin.
 • – Njohuri te mira te gjuhes angleze dhe te paketes Microsoft office.

Të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë CV e tyre dhe letrën e motivimit në adresën e e-mailit [email protected]. Ju bëjmë me dije që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Afati i fundit i aplikimit 03 Qershor, 2024.

 

Job Profile: Branch Manager
Application Type: Vacancy Application
Job Type: Full Time
Sorry! This job has expired.