Shërbim Klienti – Dega Elbasan

Closing on: Jul 14, 2024

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM:

Sherbimi i klientit kryen detyrën në përputhje me Rregulloren dhe Procedurat e U.B.A. dhe me kuadrin ligjor shqiptar, duke ushtruar ndershmëri, objektivitet dhe zell në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive. Ai/ajo vepron ne menyre të matur në përdorimin e informacionit të fituar gjatë detyrave të saj/tij dhe nuk do të përdorë informacionin konfidencial për ndonjë përfitim personal dhe as në asnjë mënyrë që do të ishte në kundërshtim me ligjin ose në dëm të mirëqenies së Bankës.Sherbimi I klientit është përgjegjës për komunikim gjithëpërfshirës, të shpejtë dhe efikas me klientët dhe plotëson kërkesat e klientelës, duke shmangur çdo gjë që do të çonte në ankim të arsyeshëm. Zëvendëson kolegët në rast mungese, në përputhje me rregullat e bankës.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITE KRYESORE:

 • Informon me profesionalizëm klientelën e Bankës në lidhje me gamën e produkteve të U.B.A. duke përfshirë pagesat, depozitat, financimet, kartat, çeqet etj.
 • Mbledh të gjitha dokumentet e kërkuara për klientët’ sipas rregullave të “Know Your Customer”, financimet për individë U.B.A., kartat, etj. sipas kërkesave të brendshme.
 • Asiston klientin në plotësimin e aplikacioneve.
 • Regjistron me kujdes të dhënat e klientit në sistem dhe i mban ato të përditësuara dhe të vlefshme në çdo kohë.
 • Monitoron aktivitetin dhe raportet e klientit sipas kërkesave të AML/CFT.
 • Përgjegjës për plotësimin korrekt të formularëve të aplikimit dhe plotësimin e dosjeve sipas kërkesave të produktit dhe dhënien e tij kontrolluesit/mbikëqyrësit të back office për kontrollin përfundimtar.
 • Përgatit propozimin e financimit për invididë me analizën financiare dhe kontrollet e kryqëzuara dhe heton informacionin e klientit.
 • Dorëzon dosjet e financimit pranë Drejtorit të Degës (me gjithë dokumentacionin e nevojshëm) për procedurë të mëtejshme në Zyrën Qendrore dhe eshte përgjegjës për plotësimin dhe saktësinë e dokumentacionit të dosjeve.
 • Ndjek shlyerjen e financimit për klientët me pakicë.
 • Përgatit raportet ditore dhe mujore sipas kërkesës.
 • Përgjegjës për ecurinë e saktë dhe efikase të transaksioneve të klientëve.
 • Në fund të çdo dite, organizon dosjen për çdo klient, fizik dhe elektronik (dosje të skanuara), me të gjitha dokumentet e kërkuara sipas rregullores përkatëse.
 • Pasi të përfundojë dosja e klientit, dorëzon dosjen fizike tek kontrolluesi/mbikëqyrësi i back office dhe kursen dosjen në mënyrë elektronike në vendin përkatës të rrjetit.
 • Nuk lë pa mbikëqyrje stacionin e tij/saj personal pc kur regjistrohet në program.
 • E mban tavolinën gjithmonë të pastër, sipas procedurës së tavolinës së pastër (asnjë dosje klientësh apo informacione të tjera konfidenciale mbi tavolinë).
 • Kryen çdo punë tjetër sipas nevojave, rregullave dhe sipas udhëzimeve te Drejtorit te Deges.


KËRKESAT PËR POZICIONIN:

 • Diplome Universitare në Ekonomi
 • Më shumë se 3 vjet përvojë në një pozitë të ngjashme,
 • Njohuri mbi tregun e biznesit dhe atë bankar
 • Aftësi të mira komunikimi, negocimi dhe ndërpersonale
 • Aftësi shumë të mira organizative dhe te punuarit ne grup
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze të të folur dhe të shkruar.
 • Njohuri të mira paketes Office
 • I/e aftë për të punuar i pavarur, i organizuar, vëmendje e kujdesshme ndaj detajeve, i aftë për të marrë përsipër përgjegjësinë.

 

Të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë CV e tyre dhe letrën e motivimit në adresën e e-mailit [email protected]. Ju bëjmë me dije që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Afati i fundit i aplikimit 14 Korrik, 2024.

Job Profile: Customer Support
Application Type: Vacancy Application
Job Type: Full Time

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx