Shërbim Klienti – Dega Vlorë

Closing on: May 19, 2024

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITE KRYESORE:

 • Identifikon klientet potenciale te bankes, keshillon paketa financiare dhe produkte elektronike qe plotesojne me se miri nevojate tyre duke u kujdesur qe do te kryejne cdo sherbim ne banke.
 • Vepron me ndershmeri, objektivitet dhe pergjegjshmeri ne kryerjen e detyrave dhe pergjegjesive te ngarkuara.
 • Siguron realizimin e objektivave individuale te lidhura me shitjen/sherbim si dhe kontribuon ne realizimin e objektivave te deges/agjensise ne teresi sipas fokusit te bankes.
 • Ploteson ne kohe dhe me profesionalizem nevojat e klienteve, kujdeset per krijimin e bashkepunimeve afatgjate me klientet ekzistues dhe te rinj te bankes.
 • Menaxhon kerkesat dhe nevojat financiare te klienteve individ duke siguruar keshillim dhe udhezim te detajuar.
 • Eshte pergjegjes per procesimin e aplikimeve per kredi per klientet individ, verifikimin dhe analizimin e situates financiare te klientit per te dale ne nje propozim te qarte per klientin.
 • Siguron plotesimin me saktesi te te gjitha formave dhe dokumentacionin e produkteve te bankes per klientet ne perputhje me kriteret/procedurat ne fuqi si dhe siguron arshivimin e dokumentacionit ne dosjet e klientit (ne formatin fizik dhe elektronik).
 • Trajton me kujdes informacionin e marre duke ruajtur konfidencialitetin e kerkuar gjate ushtrimit te detyrave te ngarkuara.
 • Eshte pergjegjes per kontrollin dhe ruajtjen e dokumentacionit perkates per secilin produkt apo transaksion te kryer, ne perputhje me procedurat ne fuqi.
 • Raporton te Drejtuesi Operacional i Deges/Drejtori i deges:
  – Çdo problem qe ka te beje me klientet.
  – Çdo veprim qe shkakton problem ne lidhje me rregjistriemet kontabel ne sistem.
  – Çdo transaksion qe shfaq elemente te dyshimit ne lidhje me burimin e te ardhurave apo elemente te tjere.
  – Çdo element tjeter te nevojshem sipas manualeve dhe rregulloreve ne fuqi.

INDIKATORËT E VLERESIMIT:

 • Arritja e objektivave individuale lidhur me indikatoret e percaktuar.
 • Rritje e numrit te klienteve te rinje ne Banke.
 • Perputhshmeri te plote me politikat dhe strategjite e bankes.
 • Komunikim I shkelqyer ndaj klientit.
 • Reagim I shpejte ndaj kerkesave dhe ankesave te klienteve.
 • Procesi brenda afateve per produktet kreditore per individe.
 • Moskonstatime te gabimeve operacionale gjate monitorimeve.

KËRKESAT PËR POZICIONIN:

 • Diplome Universitare ne fushen Ekonomik ose fusha te tjera.
 • Eksperience e meparshme me produktet kreditore dhe sherbimet bankare.
 • Integritet I larte personal.
 • Aftesi te shkelqyera komunikimi dhe bashkeveprimi.
 • Aftesi te shkelqyera organizimi dhe menaxhimi te kohes.
 • Njohuri te mira te gjuhes angeze.
 • Njohuri te mira te paktes Micrososoft Office.

Të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë CV e tyre dhe letrën e motivimit në adresën e e-mailit [email protected]. Ju bëjmë me dije që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Afati i fundit i aplikimit 19 Maj, 2024.

 

Application Type: Vacancy Application
Job Type: Full Time

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx