UBA ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me aneksin bashkëlidhur Licencës Nr. 03/1 i cili i lejon asaj kryerjen e të gjitha veprimtarive bankare sipas përcaktimeve të nenit 4 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”.