Raport auditimi

Viti i publikimit: 2022
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare
për vitin e përfunduar deri më 31 Dhjetor 2022

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2021
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare
për vitin e përfunduar deri më 31 Dhjetor 2021

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2020
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare
për vitin e përfunduar deri më 31 Dhjetor 2020

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2019
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare
për vitin e përfunduar deri më 31 Dhjetor 2019

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2018
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare
për vitin e përfunduar deri më 31 Dhjetor 2018

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2017
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare
për vitin e përfunduar deri më 31 Dhjetor 2017

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2016
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare
për vitin e përfunduar deri më 31 Dhjetor 2016

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2015
Raporti i Auditorit dhe Pasqyrat Financiare
për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2015

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2014
Raporti i Auditorit dhe Pasqyrat Financiare
për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2014

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2013
Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2013
(sipas raportit të auditit të pavarur)

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2012
Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2012
(sipas raportit të auditit të pavarur)

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2011
Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2011
(sipas raportit të auditit të pavarur)

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2010
Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2010
(sipas raportit të auditit të pavarur)

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2009
Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2009
(sipas raportit të auditit të pavarur)

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2008
Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2008
(sipas raportit të auditit të pavarur)

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2007
Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2007
(sipas raportit të auditit të pavarur)

Raport auditimi

Viti i publikimit: 2006
Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2006
(sipas raportit të auditit të pavarur)