Kush jemi ne

Duke u përpjekur të organizojë aktivitete bankare në përputhje me vlerat etike të Islamit, Banka e Bashkuar e Shqipërisë është në gjendje t’u ofrojë klientëve të saj përvojë unike të klientit, duke i ndihmuar ata të kursejnë për të ardhmen e familjeve të tyre, të zgjerojnë bizneset e tyre ose të blejnë shtëpitë e tyre, pa kompromentuar besimin e tyre.

Rreth nesh

Ne do të donim të njiheshim nga tregu për përvojën dixhitale, aftësinë për të akomoduar menjëherë nevojat e klientëve në ndryshim, por në radhë të parë duam të identifikohemi si ofrues i shërbimeve financiare në përputhje me sistemin tonë të besimit.

Aksioneri mazhoritar i Bankës së Bashkuar të Shqipërisë është Eurosig Sh.A. me 84.79% të aksioneve dhe Banka Islamike për Zhvillim me 14.37% të aksioneve.

Eurosig Sh.A.është një ndër kompanitë më prestigjioze në tregun e sigurimeve që mbulon Shqipërinë me 25 degë dhe mbi 230 agjenci. Veprimtaria e saj rregullohet nga Ligji për Sigurimin e Veprimtarisë, Risigurimin dhe Ndërmjetësimin në Sigurime dhe Risigurime, i ndryshuar dhe akte të tjera ligjore e normative dhe nën mbikëqyrjen e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF).

Banka Islamike për Zhvillim, një institucion financiar shumëpalësh i zhvillimit që është i përqendruar në financat islame të vendosura në Arabinë Saudite, në pronësi të 57 shteteve aksionare anëtarë të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. IsDB po punon për të përmirësuar jetët e miliona njerëzve duke promovuar zhvillimin social dhe ekonomik në vendet anëtare dhe komunitetet muslimane në mbarë botën, duke dhënë ndikim në shkallë.

Banka e Bashkuar e Shqipërisë është regjistruar si person juridik me vendimin nr.4315, datë 13.05.1993 të Gjykatës së Rrethit Tiranë. Licencuar nga Banka e Shqipërisë me licencën nr. 03, datë 11.01.1999 “Për të operuar si bankë në Republikën e Shqipërisë”.

Banka Islame

Banka islame ka instrumente financiare dhe politika investuese unike. Bankat islame nuk financojnë projekte që mund të dëmtojnë individët, shoqërinë, mjedisin dhe mirëqenien e brezave të ardhshëm. Rrjedhimisht, banka islame është shumë e lidhur me frymën e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, duke e bërë atë tërheqëse jo vetëm për muslimanët, por për të gjithë ata që kanë një qasje etike në procesin e tyre të vendimmarrjes për investime.

Ka prova të forta që kultura, fe dhe shkolla të ndryshme mendimi kritikojnë fajdenë dhe huadhënien me interes. Arsyet për opinione të tilla negative mund të jenë të natyrës hyjnore, etike dhe ekonomike. Në Islam, çdo lloj shfrytëzimi duke përfshirë huadhënien me bazë interesi është i dënuar dhe duhet shmangur. Interesi mund të përkufizohet si një tarifë e paracaktuar që duhet t’i paguajë huamarrësi huadhënësit si kompensim për fondet e marra hua. Shuma e tarifës lidhet drejtpërdrejt me shumën e fondeve të huazuara dhe kohëzgjatjen e periudhës së shlyerjes. Pra, çdo transaksion huadhënieje që fiton interes nga perspektiva islame është problematik.

Për shkak të kësaj ndjenje gjatë shekullit të kaluar, studiuesit dhe praktikuesit e financave në vendet kryesisht myslimane u përpoqën të hartonin modele bankare që do t’u shërbenin nevojave financiare bashkëkohore të individëve dhe bizneseve duke ruajtur vlerat fetare. Ata duhej të ndërtonin një model ku kapitali do të mobilizohej dhe shpërndahej në shoqëri duke fituar fitime, por jo një interes. Instrumentet financiare që janë përfshirë në modelin bankar islam janë nxjerrë nga praktikat profetike që datojnë 14 shekuj më parë. Këto instrumente financiare bazohen kryesisht në parimet e partneritetit, por përfshijnë gjithashtu shitjet e shtyra, qiradhënien, agjencinë dhe financimin e projekteve.

Islamic Banking Image bg

Edhe pse industria bankare islame është relativisht e re, ka më shumë se 1400 institucione financiare islame në mbarë botën. Banka Islamike përfaqëson një nga degët bankare me rritjen më të shpejtë me një rritje mesatare vjetore prej 17.6%. Megjithatë, është ende një fenomen margjinal pasi përbën vetëm 0.7% të totalit të aseteve botërore me një vlerë totale asetesh ekuivalente me 3 trilion dollarë.

Për të mësuar më shumë rreth Bankingut Islamik, Banka e Bashkuar e Shqipërisë ka sponsorizuar përkthimin e librit të famshëm të titulluar “Hyrje në Financat Islame” nga Muhamed T. Usmani, i cili mund të shkarkohet më poshtë.

Lidershipi

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA Bank) menaxhohet nga Bordi i saj Drejtues dhe Drejtoria e Përgjithshme e vendosur në Selinë Qendrore në Tiranë, Shqipëri.

team

Bordi i Drejtorëve

 • Znj. Emina Šišić
 • Z. Jemin Gjana
 • Z. Mohamad Al-Midani
 • Z. Selami Xhepa
 • Z. Mateo Spaho
 • Z. Muhammed Furkan Unal
 • Z. Ilir Çekiri
ceo

CEO

 • Z. Orfea Dhuci
interview

Komiteti i Auditimit

 • Znj. Emina Šišić
 • Z. Mohamad Al-Midani
 • Znj. Orjana Kalaja