Open Banking – PSD2

Open Banking lejon ndarjen e të dhënave financiare të klientëve midis bankave dhe ofruesve të palëve të treta (TPP) nëpërmjet ndërfaqeve specifike të programimit të aplikacioneve (API). Banka e Shqipërisë miratoi rregulloren ‘MBI AUTENTIFIKIMIN E FORTË TË KLIENTIT DHE STANDARDET E PËRBASHKËTA, TË HAPURA DHE TË SIGURTA TË KOMUNIKIMIT’ – Nr. 29, datë 1.6.2022, me qëllim sigurimin e pagesave të sigurta online dhe mbrojtjen e konsumatorit. PSD2 kërkon autentifikim të fortë të klientit nëpërmjet autentifikimit shumëfaktorial në mënyrë që të rrisë sigurinë në pagesat elektronike.

TPP

Ofruesi i palëve të treta është një ofrues i autorizuar i shërbimit të pagesave (PSP) që përdor API-të e standardeve të zhvilluara për të hyrë në llogaritë e klientit, në mënyrë që të ofrojë shërbimin e informacionit të llogarisë dhe/ose të procesojnë pagesat. Ka dy lloje shërbimesh:

  • PISP – Ofruesi i Shërbimit të Inicimit të Pagesave – u mundëson klientëve të bëjnë pagesa online
  • AISP – Ofruesi i Shërbimit të Informacionit të Llogarisë – u mundëson institucioneve të kenë akses në të dhënat financiare “vetëm të lexuara” të një përdoruesi
  • PIISP – Ofruesi i Shërbimit të Lëshimit të Instrumentit të Pagesave – mundëson verifikimin e aftësisë dhe fondeve të disponueshme për një transaksion të caktuar.

SANDBOX

Në përputhje me direktivën e rishikuar të shërbimeve të pagesave (PSD2), Banka e Bashkuar e Shqipërisë lejon ofruesit e autorizuar të palëve të treta (TPP) të kenë akses në llogaritë dhe të bëjnë pagesa në emër të klientit të tyre dhe me pëlqimin e tyre eksplicit. Ofruesit e palëve të treta (TPP) janë në gjendje të lidhen me ndërfaqen API të dedikuar të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë për ofrimin e agregacionit dhe shërbimeve të tjera përkatëse për klientët. Brenda dokumentacionit, TPP-të mund të gjejnë detajet e aksesit për përdorimin e strukturës së testimit (Sandbox).

Ju lutemi përdorni link-un SANDBOX në mënyrë që të vazhdoni procesin e mirëseardhjes.