Kërkesë për bashkëpunim

By: admin

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA) fton Operatorët Ekonomikë të interesuar, të shprehin interes për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur”, për “Penetration Testing”,  në adresën: [email protected].

 Afati i pranimit të shprehjes së interesit: 30.06.2024

 Të gjitha palët e interesuara do të kontaktohen për informacione të mëtejshme mbi dokumentacionin e tenderit pas përfundimit të këtij afati.

Related post