Kërkesë për bashkëpunim

By: admin

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA) kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rikonstruksion dhe përshtatja e punimeve në mjediset e brendshme të degës së re të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë në Kavajë”.

Ftojmë Operatorët Ekonomikë të interesuar, të shprehin interes për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur”.

Afati i pranimit të shprehjes së interesit: 11.06.2024

Për informacione të mëtejshme mbi preventivin dhe fondin limit të tenderit palët e interesuara që shprehin interes me email në adresën  : [email protected], do të kontaktohen pas përfundimit të këtij afati.

Related post