Kërkesë për bashkëpunim

By: admin

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA) kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rikonstruksioni dhe kryerja e punimeve  në mjediset e brendshme të degës së re në Vlorë”.

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA) fton Operatorët Ekonomikë të interesuar, të shprehin interes për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur”.

Afati i pranimit të ofertave: 04.06.2024

Për informacione të mëtejshme mbi preventivin dhe fondin limit të tenderit palët e interesuara janë të ftuar të shprehin interes me email në adresën: [email protected]

Related post