Kërkesë për bashkëpunim

By: admin

Ftojmë kompanitë e interesuara, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Origjinimi Digjital i Kredive nëpërmjet pikave të shitjeve” për procesin e Firmës Elektronike dhe Autentifikimit të klientit

Kriteret që kompanitë duhet të plotesojnë janë si mëposhtë:
• Çertifikimet e nevojshme për identifikimin elektronik dhe nënshkrimin elektronik,
• Liçensat nga AKCESK për nënshkrimin elektronik,
• Bashkëpunim me bankat të tjera për të njëjtën tipologji projekti,
• Referenca nga bankat me të cilat kanë bashkëpunuar.

Afati përfundimtar për dorëzimin e propozimeve: 31 Maj 2024

Banka do të vlerësojë dhe kontaktojë për informacione të detajuara ato kompani të cilat kanë shprehur interesin e tyre pas përfundimit të afatit për shprehjen e interesit.

Për më shumë informacion mbi dokumentacionin e tenderit jeni të ftuar të shprehni interesin tuaj në adresën e email-it:
[email protected]

Related post