Njoftim për shitje asetesh

By: admin

Njoftohen të gjitha palët e interesuara se UBA duke filluar nga data 10.10.2023, shpall ankandin e shitjes së 40 aseteve të marra nga ekzekutimi i detyrueshëm.

Shitja e aseteve bëhet sipas ofertës me çmimin më të lartë: UBA do të shesë asetin e tenderuar vetëm me çmimin e ofertës më të lartë.

Nëse për çfarëdo arsye, shitja nuk vazhdohet me ofertuesin më të lartë atëherë ofertuesi i dytë më i lartë duke iu nënshtruar këtyre rregullave të tenderit do të ketë mundësinë.

Çmimi Fillestar për shitjen e aseteve të mëposhtme është 1 748 000 euro.

* Asetet do të trajtohen si një paketë e vetme dhe nuk shiten të ndara.

To read the full document please click here.

Related post