Tender i hapur

By: admin

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA) kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Projektim dhe mbikqyrje e punimeve të mjediseve të brendshme të 12 (dymbëdhjetë) degëve të reja të bankës, nga të cilat 5 (pesë) në Tiranë dhe 7 (shtatë) jashtë Tirane”. Banka e Bashkuar e Shqipërisë fton firmat e interesuara, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, bazuar në kriteret e mëposhtme:

  • Çmimi për m/2 veçmas për projektim dhe veçmas për mbikqyrje
  • Eksperienca në projektimin dhe mbikqyrjen e punimeve në banka dhe institucione të
    ngjashme

Oferta duhet të paraqitet deri në datën 13.02.2023, në adresën:

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA), Rr. “Dritan Hoxha”, Nd.11, H.3, Njësia Bashkiake Nr.7, Kodi
Postar 1023, Kutia Postare 128, Tiranë

Ose në email: [email protected]

Related post