kërkesë për bashkëpunim

By: admin

“Pajisja dhe Montimi i Grilave të Brendshme”

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA) fton Operatorët Ekonomik të interesuar, të shprehin interes për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur” me objekt: “Pajisjen e degëve që kanë nevojë me grila të brendshme”.

Grilat të jenë në ngjyrë gri e lehtë me teknik hapje-mbyllje vertikale ose horizontale.

Oferta ekonomike për m2 në monedhën Lekë.

Afati i pranimit të propozimeve: 12.06.2024

Për informacione të mëtejshme dhe shprehje interesi me ofertë palët e interesuara mund të dërgojnë e.mail në adresën: [email protected]

Related post